ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Βερολίνο-Αθήνα)

Το πιλοτικό πρόγραμμα, υλοποιείται από τον Δήμο της Αθήνας υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας με τη συνεργασία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Άνεμος Ανανέωσης», της Γερμανικής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Σεβασμός για την Ελλάδα» (Respect for Greece) και του Ανεξάρτητου Γερμανικού Ινστιτούτου για Περιβαλλοντικά Θέματα - UFU (Independent Institute for Environmental Issues).

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία με κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας απέναντι στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, με παράλληλη ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών, προκειμένου να ορθολογικοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας στα σχολικά κτήρια και να μειωθεί συνολικά το οικολογικό τους αποτύπωμα.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 και υλοποιείται σε 73 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου της Αθήνας, με τη συμμετοχή 200 εκπαιδευτικών. 

Την ευθύνη υλοποίησης για το σχολείο μας έχουν οι:

Μαγκανάρης Νικόλαος (Διευθυντής, M.ed.) 

Πάργου Γεωργία  (Δασκάλα Τ.Ε., MSc.)

Τάξη υλοποίησης και οργάνωσης δράσεων για το σύνολο του σχολείου: ΣΤ' τάξη

                      SCHOOLS OPEN TO THE PROTECTION                       OF THE CLIMATE AND ENRGY SAVING 
                                 (Berlin- Athens)

The pilot project is being implemented by the Municipality of Athens under the auspices of the Hellenic Ministry of Education with the collaboration of the Social Cooperative Operation "Wind of Renewal", the German " Respect for Greece" Initiative and the Independent German Institute for Environmental Issues - UFU (Independent Institute for Environmental Issues).

This is an initiative aimed at raising the awareness of the school community on climate change issues, while developing concrete actions and initiatives to rationalize energy consumption in school buildings and to reduce overall their ecological footprint.

The program will last until December 2019 and will be implemented in 73 Primary and Secondary Schools of the Municipality of Athens, with the participation of 200 teachers.

The responsibility for implementation for our school is taken by:

Magkanaris Nikolaos (Headmaster, M.ed.)

Pargou Georgia (Teacher of Integration Class, MSc.)

Class of implementation and organization of actions for the whole school: 6th grade

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Τα σχολικά κτίρια συγκαταλέγονται στα δημόσια κτίρια με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στη χώρα. Οι λόγοι για αυτήν την κατάσταση είναι:

  • Υπερβολική χρήση τεχνητού φωτός
  • Μη αποδοτική κεντρική θέρμανση
  • Ανεπαρκής θερμομόνωση των κτιρίων
  • Χαμηλή ευαισθητοποίηση των χρηστών του κτιρίου που προκαλεί τεράστια απώλεια ενέργειας: Τα φώτα και οι συσκευές παραμένουν συχνά σε λειτουργία ακόμα και όταν δεν υπάρχουν άτομα στις αίθουσες, τα συστήματα θέρμανσης μπορεί να παραμένουν σε λειτουργία όλη την ημέρα, ακόμη και αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν το απαιτεί. Η κρίση έχει επηρεάσει την κατάσταση αυτή αλλά όχι με συνειδητό κι αποδοτικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα πολλά σχολεία δεν διαθέτουν πλέον «θερμική άνεση» στις αίθουσες, δηλαδή δομές αλλά και χρήματα που να διασφαλίζουν σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και αερισμού στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς την ώρα του μαθήματος.

              Nέο κτίριο 22ου Δ. Σχ. Αθήνας                                                                     Νεοκλασικό κτίριο 22ου Δ. Σχ. Αθήνας

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Με πολύ απλές ενέργειες και αλλαγές στην καθημερινή συμπεριφορά, μπορούμε να επιτύχουμε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των σχολικών κτιρίων και βελτίωση της «θερμικής άνεσης», με όλα τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από αυτή.

Τα σχολεία στην Αθήνα, συμπεριλαμβανομένων και των νηπιαγωγείων, αντιπροσωπεύουν 

το 60% της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, 

το 60% του συνολικού ντίζελ που χρησιμοποιείται για θέρμανση και 

το 30% της κατανάλωσης ρεύματος των δημοσίων κτιρίων. 

Κατά συνέπεια, η εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτά θα δώσει την δυνατότητα να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι για άλλες δράσεις προς όφελος της σχολικής κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα η ευαισθητοποίηση των μαθητών θα συμβάλλει στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων πολιτών για το μέλλον.