ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


ENERGY CONTROL

Το ρολόι της ΔΕΗ συνεχίζει να γράφει κιλοβατώρες ακόμα και όταν οι συσκευές βρίσκονται «σε κατάσταση αναμονής», γιατί ακόμα και τότε αυτές εξακολουθούν να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Για παράδειγμα, η τηλεόραση, το βίντεο, ο υπολογιστής ...

  • Το 5-10% της ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα μέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό καταναλώνεται από ηλεκτρικές συσκευές "σε κατάσταση αναμονής- Stand by".
  • Περίπου το 1,5% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα καταναλώνεται από ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.
  • Κλείνοντας την τηλεόραση από τον κεντρικό διακόπτη και όχι από το τηλεχειριστήριο, μπορούμε να κερδίσουμε έως και 17 ευρώ από το λογαριασμό του ηλεκτρικού το χρόνο.
  • Με μια μόνο κίνηση αποφεύγουμε την έκλυση μέχρι και 207 κιλών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως στην ατμόσφαιρα.

The power consumption meter continues to record kilowatt spending even when the devices are in a "standby" state, because even then they still consume electricity. For example, TV, video, computer...

• 5-10% of electricity in an average European household is consumed by electrical appliances in Standby mode.

• About 1.5% of electricity in Greece is consumed by standby electrical appliances.

• By turning off the TV from the main switch and not from the remote control, we can earn up to 17 euros from the electricity bill per year.

• With just one move, we avoid the release of up to 207 kg of carbon dioxide a year in the atmosphere.


Χονδρικά υπολογίζεται ότι σε όλη την Ελλάδα από όλες τις συσκευές, η χρήση του "Stand by" ευθύνεται για την εκπομπή 600.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.                

It is roughly estimated that across Greece from all appliances, the use of "Stand by" is responsible for the emission of 600,000 tones of carbon dioxide per year. 

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

EXTERNAL ENERGY CONTROL 

Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 οι ενεργειακοί επιθεωρητές προχώρησαν σε έναν έκτακτο έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών όλου του σχολείου σε μια ακόμα προσπάθεια εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τα αποτελέσματα  του ελέγχου παρουσιάζονται παρακάτω με το σκαρίφημα των αιθουσών τόσο του νεοκλασικού όσο και του νέου κτιρίου. 

Οι φατσούλες που έχουν τοποθετηθεί στο σκαρίφημα κάθε αίθουσας αποτυπώνουν την ενεργειακή συμπεριφορά: η πράσινη φατσούλα εκφράζει την άριστη ενεργειακή συμπεριφορά.

Επιπλέον, οι ενεργειακοί επιθεωρητές επικόλλησαν την αντίστοιχη φατσούλα σε κάθε χώρο του σχολικού κτιρίου ως απόδειξη του ενεργειακού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε άλλα και ως επιβράβευση.

On Monday, January 14, 2019, energy inspectors proceeded to an extra inspection of the electrical appliances of the whole school in a further attempt to save electricity.

The results of the check are presented below with the sketch of the neoclassical and new building rooms.

Smiles placed in the sketch of each room reflect the energy behavior: the green face expresses the excellent energy behavior.

In addition, energy inspectors attached the corresponding face to every school building as proof of the energy inspection as well as a reward.