ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

                                      ENERGY MONDAY

Η ενεργειακή ομάδα του σχολείου ανακοινώνει κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα τις δράσεις που θα ακολουθήσει το σχολείο προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό του αποτύπωμα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετέχουν δυναμικά και ενεργά... 


  • The school's energy team announces every first Monday of the month the actions that will be taken by the school to reduce its energy footprint. Students and teachers participate dynamically and actively ...

                         

                           ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  21 /01/2019

                               ENERGY MONDAY 21/01/2019


                                Πρώτη δράση της ενεργειακής ομάδας για το έτος 2019

                                                       First action of the Energy Group for the year 2019

             ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

                                                              DAY WITHOUT A CAR: USE PUBLIC TRANSPORT

Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί δένουν τα χειρόφρενα των αυτοκινήτων τους και για όλες τις δραστηριότητες της ημέρας που απαιτούν μετακίνηση  χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

On Monday, January 21, 2019, students, parents and teachers tie their car brakes and use the public transport for all the daytime activities that require movement.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής Ηλίας Μαθιουδάκης ανακοινώνει στο σύνολο του σχολείου την παραπάνω δράση:

The energy inspector Ilias Mathioudakis announces the above action to the whole school:

Την επόμενη μέρα, Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 τα μέλη της ενεργειακής ομάδας προχώρησαν σε δειγματοληπτική έρευνα, μέσω 60 ερωτηματολογίων, τα οποία συμπλήρωσαν εκπαιδευτικοί και μαθητές, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για τα ποσοστά συμμετοχής ή μη της σχολικής κοινότητας στην παραπάνω δράση.

The following day, Tuesday, January 22, 2019, members of the energy group conducted a sample survey, through 60 questionnaires, complemented by teachers and students to collect information on the percentage of participation or not of the school community in the above action.

Μετά  τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων τα μέλη της ενεργειακής ομάδας κατέληξαν στα παρακάτω αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται με  στατιστικά στοιχεία:

After the collection and analysis of data fro the questionaires, the members of the energy team arrive at conclusions which are based at statistic items:

                        ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/02/2019

                             ENERGY MONDAY 18/02/2019

                                       Δεύτερη δράση της ενεργειακής ομάδας για το έτος 2019

                             Second Action of the Energy Group for the year 2019

                             ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

                                              RECYCLING DAY OF PLASTIC PACKAGING 

Από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, μαθητές και εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν τις άχρηστες πλαστικές συσκευασίες σε ειδικούς κάδους που δημιούργησε, ήδη, η ενεργειακή ομάδα με σκοπό, όπως πάντα, την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της σχολικής μας μονάδας αλλά και της σχολικής κοινότητας.

From Monday, February 18, 2019, students and teachers, as well as parents, will be able to recycle wasteful plastic packaging in special bins that the energy group has already created to reduce the ecological footprint of our school, and the school community.


Το μέλος της ενεργειακής ομάδας, Χριστιάννα Φωτίου, ανακοινώνει στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού την παραπάνω δράση:

The member of energy team, Christianna Fotiou announes the above action to the whole school:

                                 ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ:

*Πηγή: Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (Ι.Ε.Λ.Κ.Α.)

                                                                   Περισσότερα στην ιστοσελίδα: