ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ACTIVITIES OF THE ENERGY GROUP

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018


OCTOBER 2018


 5/10/2018


Δέκα μαθητές της Στ΄ τάξης απάντησαν ηλεκτρονικά μετά από κλήρωση σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σχετικά με την κλιματική αλλαγή προκειμένου να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους πάνω σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή.

Στη συνέχεια όλα τα μέλη της  ενεργειακής ομάδας (μαθητές ΣΤ' τάξης) του σχολείου  απάντησαν  στο παρακάτω έντυπο ερωτηματολόγιο που διερευνούσε τις γνώσεις  και τις στάσεις τους σχετικά με  την προστασία του κλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ten students of the sixth grade responded electronically after a draw to an online climate change questionnaire to find out their knowledge on climate change issues.

Then all members of the school energy group (6th grade students) responded to the following questionnaire that explored their knowledge and attitudes about climate protection and energy saving.

10/10/2018

Η Στ΄ τάξη προχωράει στη συγκρότηση των ομάδων για την υλοποίηση του προγράμματος: συγκροτεί το ενεργειακό συμβούλιο, την ενεργειακή ομάδα και ορίζει τους ενεργειακούς επιθεωρητές

The Sixth class proceeds to set up the groups to implement the program: it establishes the Energy Council, the energy group and defines the energy inspectors

Ο διευθυντής και η συντονίστρια του προγράμματος παραδίδουν στα μέλη της ενεργειακής ομάδας το αρχικό ενεργειακό προφίλ της σχολικής μονάδας:

12/10/2018

Μετά τη συγκρότηση της ενεργειακής ομάδας τα μέλη της ανακοινώνουν στο σύλλογο διδασκόντων και στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού ότι κατά τη τρέχουσα σχολική χρονιά η ΣΤ΄ τάξη, ως εκπρόσωπος του σχολείου μας συμμετέχει και υλοποιεί μαζί με άλλα 72 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου της Αθήνας το πρόγραμμα: Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας (Βερολίνο-Αθήνα)

After the formation of the energy groups, its members announce to the Teachers' Association and to the whole school population that during the current school year the 6th grade, as a representative of our school, participates and implements with 72 other primary and secondary schools of the municipality of Athens the program: Schools open to climate protection and energy saving (Berlin-Athens)

13/10/2018

Tα μέλη της ενεργειακής ομάδας μαζί με το ενεργειακό συμβούλιο και τους υπεύθυνους του προγράμματος του σχολείου πραγματοποιούν την αρχική αναγνωριστική ενεργειακή περιήγηση, κατά την οποία καταγράφουν σε ειδικά έντυπα που δημιούργησαν την υποδομή των δύο κτηρίων, νεοκλασικού και νέου, σχετικά με την ενέργεια, τη θέρμανση, το φωτισμό, τα προβλήματα και τις ελλείψεις της σχολικής μονάδας 

The members of the energy group together with the school program managers make the initial energy tour, in which they record on the special forms of the program the infrastructure of the two buildings both the neoclassical and new one the issues related to energy, heating and problems and the deficiencies of the school unit

Υποδομή νέου κτιρίου, το οποίο περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας, μεταξύ των οποίων  το εργαστήριο πληροφορικής, τη σχολική βιβλιοθήκη και την αίθουσα εκδηλώσεων

Infrastructure of a new building, which includes 4 classrooms, including the computer lab, the school library and the event hall

Στη συνέχεια οι ενεργειακοί επιθεωρητές του σχολείου προχώρησαν στη συγγραφή της παρακάτω ενεργειακής αναφοράς της σχολικής μονάδας

The energy school inspectors then wrote the following energy report of the school unit

Η αναφορά των ενεργειακών επιθεωρητών και σε μορφή pdf

The report of energy inspectors also in pdf format

14/10/2018

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας μετά τη θεωρητική παρουσίαση του ταξιδιού της ηλεκτρικής ενέργειας, την προβολή σχετικών βίντεο και τη συζήτηση γύρω από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σχετικά με τις συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προχώρησαν στη συμπλήρωση των παρακάτω φύλλων εργασίας: 

The members of the energy group after the theoretical presentation of the electricity travel, video viewing and discussion of the advantages and disadvantages of conventional and renewable energy sources completed the following worksheets:

15/10/2019

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας προχώρησαν στην καταγραφή των ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στη σχολική μονάδα, την ισχύ τους σε watt, καθώς και την καταγραφή της ημερήσιας χρήσης σε ώρες.

16/10/2018

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας περιηγούνται το σχολικό χώρο προετοιμάζοντας τις μελλοντικές δράσεις της ενεργειακής ομάδας. Γίνεται μια αρχική εκτίμηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του σχολείου, παλαιότητα κτιρίου, σύστημα θέρμανσης, κατάσταση του συστήματος θέρμανσης, κατάσταση του κτηρίου και συγκεκριμένα του λεβητοστασίου, των παραθύρων, της θερμομόνωσης ..., συγκεντρώνονται οι λογαριασμοί ενέργειας και φυσικού αερίου ή πετρελαίου από τη σχολική επιτροπή και ενημερώνεται ο σύλλογος διδασκόντων για την υλοποίηση του προγράμματος και την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας από όλους. 

 The members of the energy group are browsing the school area preparing the future actions of the energy group. There is an initial assessment of the energy characteristics of the school, building age, heating system, heating system status, state of the building, namely the boiler room, windows, thermal insulation ..., the energy and gas or oil bills are collected from the school committee and the Teachers' Association is informed about the implementation of the program and the implementation of energy saving measures by all.

19/10/2018

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας επικολλούν σε όλες τις βρύσες του σχολείου, αυλή, τουαλέτες, κουζίνα τις παρακάτω αυτοκόλλητες ετικέτες σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης του νερού και ορθής χρήσης του

Members of the energy team attach the following stickers to all school taps, patios, toilets, kitchens in an effort to save water and make good use of it

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018


NOVEMBER 2018

21/11/2018


Οι ενεργειακοί επιθεωρητές του σχολείου επικόλλησαν πάνω από τους διακόπτες φωτισμού των  αιθουσών, του αμφιθέατρου, των διαδρόμων, των γραφείων διευθυντή και συλλόγου διδασκόντων τη διπλανή ετικέτα σε μια πρώτη προσπάθεια εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας

The school's energy inspectors attached the adjacent label to the lighting switch of the classrooms, the amphitheater, the corridors, the director's and the teachers' offices in a first attempt to save electricity.


Καθημερινά και σε κάθε διάλειμμα οι ενεργειακοί επιθεωρητές καταγράφουν την ενεργειακή συμπεριφορά των τάξεων και κλείνουν τους διακόπτες που έχουν μείνει αναμμένοι. 

Στο τέλος κάθε μήνα επιβραβεύουν την τάξη που επιδεικνύει  την καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά!!

Every day and during the breaks, energy inspectors record the energy behavior of the classes and turn off the switches that have been left on.

At the end of each month they reward the class that showed the best energy behavior!!

30/11/2018

Μετά την αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των τάξεων του σχολείου μας σχετικά με το σβήσιμο των λαμπτήρων φωτισμού κατά την έξοδο από τις σχολικές αίθουσες με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση ενέργειας, η τάξη που επέδειξε άριστη ενεργειακή συμπεριφορά για τον μήνα Νοέμβριο είναι:

After defining the energy behavior of our school classrooms on the extinguishing of lighting lamps when leaving the classrooms to reduce energy footprint and save energy, the class that exhibited excellent energy behavior for November is:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

DECEMBER 2018

20/12/2018


H ενεργειακή ομάδα του σχολείου λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων προχώρησε στην κατασκευή ημερολογίου τοίχου, το οποίο και προσέφερε σε κάθε τάξη, στο Διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων. 

The school energy team shortly before the Christmas holiday proceeded to design a wall calendar, which was offered to each class, the Headmaster and the Teachers  offices.

21/12/2018

Η τάξη που επέδειξε άριστη ενεργειακή συμπεριφορά για τον μήνα Δεκέμβριο είναι:

The class that showed excellent energy performance for December is:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

JANUARY 2019

14/1/2019


Οι ενεργειακοί επιθεωρητές  προχώρησαν σε έναν έκτακτο έλεγχο όλων των συσκευών του σχολείου προκειμένου να καταγράψουν ποιες  ηλεκτρικές συσκευές που υπάρχουν μέσα στις  σχολικές αίθουσες ήταν κλειστές, ποιες σε αναμονή (Stand By) και ποιες ανοιχτές.

Σύντομα και μετά την αξιολόγηση των καταγραφών θα ανακοινωθεί  η ενεργειακή συμπεριφορά κάθε τάξης του σχολείου μας.


The energy inspectors carried out an extra inspection of all the school's appliances in order to record which electrical appliances that were in the classrooms were off, which ones were Stand By and which were on. 

Soon after evaluating the findings, the energy behavior of each class of our school was announced.

15/1/2019

H ενεργειακή ομάδα προχώρησε σε  συνεδρίαση της ολομέλειας, προκειμένου να προγραμματίσει τις  δράσεις της ενεργειακής Δευτέρας των επόμενων μηνών, να αξιολογήσει τις καταγραφές και τα αποτελέσματα από τον έκτακτο έλεγχο που πραγματοποίησαν οι ενεργειακοί επιθεωρητές  σε όλους τους  χώρους (αίθουσες, γραφεία, εργαστήρια) του σχολείου και να δημιουργήσουν τον δεκάλογο εξοικονόμησης ενέργειας που όλο το σχολείο θα υιοθετήσει και θα ακολουθεί. 

Η έκδοσή του αναμένεται άμεσα!!!

The energy group proceeded to a plenary session to plan the actions of the Energy Monday of the coming months, to evaluate the findings and the results of the extra inspection carried out by the energy inspectors in all the premises (halls, offices, workshops) of the school and create the energy saving eco code that everybody in the school will adopt and follow.

Its edition is imminent!

16/1/2019

Η ενεργειακή ομάδα του σχολείου περιηγήθηκε παρουσία του Διευθυντή στο λεβητοστάσιο του σχολείου. Ο Διευθυντής παρουσίασε αναλυτικά και πολύ παραστατικά τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης του σχολείου και η ενεργειακή ομάδα κατέγραψε σημειώσεις και παρατηρήσεις προκειμένου να προχωρήσει στη δημοσίευση αναλυτικής έκθεσης σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης

The school's energy team was shown the boiler room of the school by the Headmaster . The Headmaster presented the school's heating system in detail and very logically, and the energy team took notes and comments to proceed with the publication of a detailed report on the operation of the central heating system

18/1/2019

Ο δεκάλογος εξοικονόμησης ενέργειας,ο οικοκώδικας, από τα μέλη της ενεργειακής ομάδας είναι πλέον έτοιμος!!!! Η ενεργειακή ομάδα επικόλλησε το δεκάλογο σε όλους του χώρους του σχολείου και ζήτησε από μαθητές και εκπαιδευτικούς τη μεγαλύτερη δυνατή τήρηση και εφαρμογή του!!!!!

Ο οικοκώδικας του σχολείου μεταφράστηκε και στα αγγλικά για τους νεοεισερχόμενους μαθητές και γονείς που δυσκολεύονται στην κατανόηση της ελληνικής γλώσσας!!!!

20/1/2019

Η ενεργειακή ομάδα του σχολείου μας, ύστερα από πρόταση που υπέβαλε στο Διευθυντή και την οποία αποδέχτηκε με χαρά, θα λάβει μέρος μαζί με το υπόλοιπο σχολείο στον 1ο μεγάλο σχολικό διαγωνισμό ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η συμμετοχή αυτή αποτελεί μια επιπλέον δράση μέσα στα πλαίσια του προγράμματος για την εξοικονόμηση ενέργειας που υλοποιεί η ενεργειακή ομάδα του σχολείου μας

The energy team of our school, following a proposal submitted to the Headmaster and accepted with joy, will take part, together with the rest of the school, at the 1st major school competition for recycling of electric and electronic appliances. This participation is an additional action within the framework of the energy saving program implemented by the energy team of our school

21/1/2019

Ο ενεργειακός επιθεωρητής Ηλίας Μαθιουδάκης μετά την πρωινή προσευχή ανακοινώνει στο σύνολο του σχολείου τη δράση της πρώτης ενεργειακής Δευτέρας για το 2019: 

Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο:χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Energy inspector Elias Mathioudakis, after morning prayer, announces to the whole school the action of the first energy Monday for 2019:

Day without car: I use public transport

21/1/2019 

Η ενεργειακή ομάδα υποβάλλει έγγραφο αίτημα στο Διευθυντή του σχολείου για την προμήθεια κάδου αφής για την ανακύκλωση μπαταριών.

The energy team submits a letter request to the school head to supply a battery recycling bin.

Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει σχετική νομοθεσία για τον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης βαρέων μετάλλων: απαγορεύτηκε από την 1/1/1993 η εμπορία μπαταριών με ποσότητα υδραργύρου άνω του 0,005% κατά βάρος, και ήδη έχουν θεσπιστεί τα ανώτερα όρια των βαρέων μετάλλων στο νερό, την ατμόσφαιρα και το έδαφος, και οι σχετικές κυρώσεις για τους παραβάτες. Αλλά η πιο σημαντική ενέργεια ήταν η νομοθεσία για την έναρξη των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ανάλογος φορέας στην Ελλάδα για τις φορητές μπαταρίες είναι η ΑΦΗΣ

Κατά την εξόρυξη των μετάλλων, σπαταλιέται ενέργεια σε ηλεκτρικό και αέριο, τόσο για την εξόρυξή τους όσο και για την επεξεργασία των μεταλλευμάτων. Ένα σεβαστό ποσοστό ενέργειας καταναλώνεται για την μετατροπή αυτών των μεταλλευμάτων σε μέταλλα κατάλληλα για την παρασκευή προϊόντων. Υπολογίζεται πως για κάθε τεμάχιο μπαταρίας που ανακυκλώνεται, το ποσοστό της ενέργειας που εξοικονομείται φτάνει έως και το 80%. 

21/1/2019 

Μετά τον έκτακτο έλεγχο που διενεργήθηκε από τους ενεργειακούς επιθεωρητές σε όλες τις συσκευές του σχολείου διαπιστώθηκε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση η συστράτευση σχεδόν όλου του σχολείου στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας και την άριστη ενεργειακή συμπεριφορά.

Μετά το πέρας του ελέγχου η ενεργειακή ομάδα επικόλλησε στις αίθουσες, τα εργαστήρια και τα γραφεία τα παρακάτω αυτοκόλλητα για τη συνετή ή μη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας όπως παρουσιάζονται στο σκαρίφημα των δύο κτιρίων της σχολικής μονάδας.

After the extra inspection carried out by the energy inspectors on all school devices, it was found with great joy and satisfaction that almost the entire school engaged in the effort to save energy and exhibited excellent energy behavior.

At the end of the inspection, the energy team attached to the classrooms, laboratories and offices the following stickers showing the prudent or non-prudent use of electricity as presented in the sketch of the two buildings of the school.26/1/2019

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας κατά την οργάνωση του σχεδίου δράσης και της καμπάνιας ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας προχώρησαν στη δημιουργία αφισών και posters γύρω από τους άξονες του προγράμματος 

Περισσότερες αφίσες στη σελίδα:

The members of the energy group in organizing the action plan and the school community awareness campaign proceeded to create posters about the axes of the program

More posters on page:

CONSTRUCTIONS

29/1/2019

H ενεργειακή ομάδα δημιουργεί αφίσα με τις δράσεις όλου του σχολείου για εξοικονόμηση ενέργειας!!!!

31/1/2019

Η ενεργειακή ομάδα υποβάλλει έγγραφο αίτημα στο Διευθυντή του σχολείου για την προμήθεια κάδων, χωρητικότητας 50 lt ο καθένας  για την ανακύκλωση των απορριμάτων.

The energy team submits a letter request to the school head for the supply of 50-liter buckets for the recycling of waste.


Το αίτημά μας βρήκε για μια ακόμη φορά θετική ανταπόκριση και ο Διευθυντής του σχολείου προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθειά τους.

Our request has once again found a positive response and the school's Headmaster has taken all the necessary steps to supply them. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019


FEBRUARY 2019

1/2/2019

Η τάξη που επέδειξε άριστη ενεργειακή συμπεριφορά για τον μήνα Ιανουάριο είναι: 

The class that showed excellent energy performance for January is:

8/2/2019

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 μετά την άμεση ανταπόκριση του Διευθυντή του σχολείου μας τα μέλη της ενεργειακής ομάδας παρέλαβαν τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους κάδους για την ανακύκλωση πλαστικού, γυαλιού, αλουμινίου και χαρτιού!!!!!

Πάνω από τους κάδους επικολλήθηκαν οι παρακάτω πινακίδες που σχεδίασαν τα μέλη της ενεργειακής ομάδας του σχολείου στα πλαίσια της προώθησης της ανακύκλωσης:

On Friday, February 8, 2019, following the direct response of our School Headmaster, the members of the Energy Group received four specially formulated bins for the recycling of plastic, glass, aluminum and paper !!!!!

Above the buckets were the following signs designed by members of the school's energy team in the context of promoting recycling:

8/2/2019 

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας προχώρησαν στη δημιουργία λογότυπου, ως σήμα κατατεθέν των δράσεων τους

The members of the energy group proceeded to create a logo as a trademark of their actions

13/2/2019 

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας με έκδηλη τη χαρά και την αγωνία παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα το σύνολο των δράσεων τους στα πλαίσια του προγράμματος: Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση της ενέργειας


The members of the energy group, with the joy and excitement, present to the school community all their actions under the program: Schools open to climate protection and energy saving


13/2/2019 

Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 η δασκάλα της Ε΄Τάξης, εθελοντικά  παρουσίασε στα μέλη της ενεργειακής ομάδας έξυπνα πειράματα φυσικής σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια στην αίθουσα του τμήματος Ένταξης.

                                                   Ευχαριστούμε θερμά τη δασκάλα της Ε΄τάξης!!!!!

On Wednesday, February 13, 2019, the Teacher of the fifth grade , voluntarily presented to the members of the Energy Group intelligent physics experiments on electricity in the Hall of the Integration Section.

Thank you warmly for the class teacher!!!!!

14/2/2019

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου εξέδωσαν δελτίο τύπου σχετικά με την παρουσίαση του σχεδίου δράσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος που υλοποιούν.  Στη συνέχεια προχώρησαν και στη μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα!!!

The Energy Team members, in cooperation with the School's Director, issued a press release on the presentation of the action plan held on Monday 11 February 2019 in the framework of the pilot project they are implementing. They then proceeded to translate it into English !!!


14/2/2019 

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας σε συνεργασία με τη συντονίστρια του προγράμματος  δημιούργησαν αρχείο παρουσίασης σε μορφή ppt και pdf με τη συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης που πραγματοποιήθηκε τη  Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 στο αμφιθέατρο του σχολείου στα  πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος που υλοποιούν. 

The members of the Energy Group, in collaboration with the project coordinator, created a ppt and pdf presentation file with the brief description of the action plan held on Monday 11 February 2019 at the school amphitheater within the framework of the pilot project they are implementing. 

                              Τα αρχεία βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα: 

The files are located on the page:

                    ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

16/2/2019 

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας απέστειλαν έγγραφο αίτημα στο Διευθυντή του σχολείου για την προμήθεια ενός smart μετρητή για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του σχολείου on-line

Members of the Energy Team sent a letter requesting the School Chief to provide a smart meter to monitor school's online electricity consumption


18/2/2019

Η Χριστιάννα Φωτίου, μέλος της ενεργειακής ομάδας  μετά την πρωινή προσευχή ανακοινώνει στο σύνολο του σχολείου τη δράση της ενεργειακής Δευτέρας για το Φλεβάρη του 2019:

Πετώ τις πλαστικές συσκευασίες στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης

Christiana Photiou, member of the energy group after the morning prayer, announces to the whole school the action of Monday's energy for February 2019:

I drop the plastic packaging in the special recycling bin

Μειώνω -Reduce


      Επαναχρησιμοποιώ-Reuse

                  

                                                                       Ανακυκλώνω- Recycle

                                                          

19/2/2019

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας παρακολούθησαν επίδειξη των οργάνων μέτρησης ενεργειακής συμπεριφοράς από την υπεύθυνη κυρία Αδάμου Μάγια, ενώ και οι ίδιοι με τις οδηγίες και την καθοδήγησή της προχώρησαν σε διάφορες μετρήσεις χρησιμοποιώντας τα όργανα μέτρησης του προγράμματος

The members of the energy group attended a demonstration of the energy behavior measuring instruments by the instructor Adamou Maya, while they processed various measurements, under her instructions and guidance, using the measuring instruments of the program.

The members of the energy group transferred our school unit's measurement data to the data logger and proceeded to the following aggregate results:


20/2/2019

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας προχώρησαν σε μετρήσεις θερμοκρασίας, φωτεινότητας, ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος, υγρασίας και διοξειδίου του άνθρακα όλων των χώρων του σχολείου, αίθουσες, γραφεία και αμφιθέατρο και πραγματικά οι διαφορές στις ενδείξεις και τις τιμές είναι εντυπωσιακές!!!!!


The members of the energy group made measurements of temperature, luminosity, power, humidity and carbon dioxide in all school areas, halls, offices and amphitheater, and indeed the differences in clues and rate are impressive!!!!! 

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας μετέφεραν τα δεδομένα των μετρήσεων της σχολικής μας μονάδας στο datalogger και προχώρησαν στην έκδοση των παρακάτω συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων:

After recording and evaluating the measurements, the members of the energy group recommend to users whose classrooms have high levels of carbon dioxide (CO2) to open the windows at each break in order to achieve a higher oxygen input and disposal of carbon dioxide emissions!!!

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Όρια διοξειδίου του άνθρακα (CO2) : 1.000-1500 pads per million

(για μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες τουλάχιστον 5.000)

Επάρκεια  φωτισμού: 300 lumen

Ιδανική θερμοκρασία για τους χειμερινούς μήνες: 20 βαθμοί C

Ιδανική υγρασία: 50%

RECOMMENDED RATES

Carbon dioxide (CO2) limits: 1,000-1500 parts per million

(for permanent brain damage at least 5,000)

Lighting sufficiency: 300 lumen

Ideal temperature for the winter months: 20 degrees C

Ideal humidity: 50%

Μετά την καταγραφή και την αξιολόγηση των μετρήσεων τα μέλη της ενεργειακής ομάδας συνιστούν στους χρήστες, των οποίων οι αίθουσες παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (C02) να ανοίγουν σε κάθε διάλειμμα τα παράθυρα προκειμένου να πραγματοποιείται μεγαλύτερη εισροή οξυγόνου και αποβολή διοξειδίου του άνθρακα!!!

22/2/2019

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας μετά από συνεδρίαση της ολομέλειας προχώρησαν στην καταγραφή και ανακοίνωση των επιμέρους δράσεων και πρωτοβουλιών  που έχουν αναλάβει στα πλαίσια του προγράμματος που υλοποιούν για την εξοικονόμηση ενέργειας

Συνοπτική παρουσίαση των δράσεων της ενεργειακής ομάδας και σε μορφή pdf

28/2/2019

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας στα πλαίσια προώθησης του προγράμματος  έξω από τα όρια της σχολικής μονάδας προχώρησαν στη δημιουργία ερωτηματολογίου που απέστειλαν στις οικογένειες του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο σχολείο, προκειμένου να αξιολογήσουν και να διαπιστώσουν το μέγεθος και το βαθμό αλλαγής στάσης και νοοτροπίας αναφορικά με την προστασία του κλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας 

1/3/2019

H τάξη που επέδειξε άριστη ενεργειακή συμπεριφορά για το μήνα Φεβρουάριο είναι:

8/3/2019


Με την έλευση της άνοιξης τα μέλη της ενεργειακής ομάδας απέστειλαν έγγραφο αίτημα, μέσω του Διευθυντή στο φυτώριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την προσφορά φυτών και οδηγιών για τη δημιουργία πράσινων χώρων και γωνιών στον αύλειο χώρο του σχολείου15/3/2019

Παρά την άμεση και θετική ανταπόκριση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και την προσφορά 11 δενδρυλλίων στο σχολείο μας, η ενεργειακή ομάδα δεν έλαβε πότε τα δέντρα και κατά συνέπεια δεν προχώρησε στη δράση της δεντροφύτευσης

8/3/2019


Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας υποβάλλουν έγγραφο αίτημα μέσω του Διευθυντή στα φυτώρια Αντεμισάρη ΑΕ για τη χορηγία ενός κάδου κομποστοποίησης 300lt

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία, η οποία λέγεται κομπόστ. Πρόκειται για έναν πολύ άμεσο και σημαντικό τρόπο ανακύκλωσης.
H νέα σειρά κάδων κομποστοποίησης HORTO είναι η σύγχρονη και οικολογική απάντηση στην οικιακή κομποστοποίηση των επιλεγμένων αποβλήτων τροφών και κηπουρικής. Οι κάδοι είναι κατασκευασμένοι από ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο πολυαιθυλένιο, με σταθεροποιητή για ακτίνες UV και είναι ανθεκτικοί στις καιρικές συνθήκες και τα χημικά. Τα θερμομονωμένα και διαμορφωμένα με έγχυση πάνελ παράγονται από διαδικασία αφρισμού με ειδικό αέριο, που αυξάνει την διατήρηση της θερμότητας και τις μονωτικές του ιδιότητες το καλοκαίρι και τον χειμώνα, τα οποία είναι απαραίτητα για την καλή διαδικασία κομποστοποίησης. 

20/3/2019

Συνεδρίαση της ολομέλειας της ενεργειακής ομάδας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την αποτύπωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης της σχολικής μονάδας. Μετά από γόνιμο διάλογο η ενεργειακή ομάδα κατέληξε ομόφωνα στις παρακάτω προτάσεις:

30/3/2019

Οι πολίτες όλου του κόσμου καλούνται να σβήσουν τα φώτα για μία ώρα για να στείλουν αποφασιστικό μήνυμα συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εκδήλωση διοργανώνεται τις πρώτες βραδινές ώρες μιας ημέρας στα τέλη του Μαρτίου.

H «Ώρα της Γης» («Earth Hour») γεννήθηκε το 2007 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν δύο εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στην κλιματική αλλαγή, σβήνοντας τα φώτα για μία ώρα. Η πρωτοβουλία ανήκε στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF και τη διαφημιστική εταιρεία Leo Burnett.

Το 2019, η «Ώρα της Γης» θα λάβει χώρα από τις 8:30 μ.μ. έως τις 9:30 μ.μ. της 30ής Μαρτίου

Ο Δήμος Αθηναίων συντονίζεται με την «Ώρα της Γης», στέλνοντας μήνυμα ευαισθητοποίησης για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Από τις 20:30 έως τις 21:30 συσκοτίζεται ο Λόφος του Λυκαβηττού, ενώ θα σβήσουν τα φώτα και στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Επίσης ο Δήμος καλεί τους κατοίκους της Αθήνας να συμμετάσχουν στη συμβολική πρωτοβουλία και να σβήσουν τα φώτα στα σπίτια τους, για μια ώρα από τις 20.30, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για την προστασία του πλανήτη......

Η ενεργειακή ομάδα καλεί όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να συμμετάσχουν ενεργά στην παραπάνω συμβολική δράση ως ένδειξη ευαισθητοποίησης και συμβολής στη γενικότερη προσπάθεια της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής


1/4/2019 

H τάξη που επέδειξε άριστη ενεργειακή συμπεριφορά για το μήνα Mάρτιο είναι:  

3/4/2019

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας στα πλαίσια της καμπάνιας μαθητικής δημιουργίας απέστειλαν στη θεατρική ομάδα Πάροδο έγγραφο αίτημα για εθελοντική παρουσία στο σχολείο προκειμένου να οργανώσουν από κοινού θεατρικά παιχνίδια και δρώμενα με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και την κλιματική αλλαγή

10/4/2019

Όλα τα μέλη της ενεργειακής ομάδας (μαθητές ΣΤ' τάξης) του σχολείου απάντησαν στο παρακάτω τελικό έντυπο ερωτηματολόγιο που διερευνούσε τις γνώσεις και τις στάσεις τους σχετικά με την προστασία του κλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Στη συνέχεια 10 μαθητές απάντησαν το τελικό ερωτηματολόγιο και ηλεκτρονικά, οι ίδιοι που είχαν απαντήσει ηλεκτρονικά και το αρχικό ερωτηματολόγιο!!!!

10/4/2019

Τα μέλη της ενεργειακής ομάδας προχώρησαν σε συνεδρίαση της ολομέλειας με μοναδικά θέματα στην ημερήσια διάταξη την κατασκευή της αφίσας του προγράμματος και την επιλογή της καλής πρακτικής που πρόκειται να παρουσιάσει η συντονίστρια στο επιμορφωτικό σεμινάριο του προγράμματος.

Η ολομέλεια ομόφωνα επέλεξε την πρακτική και πρώτη δράση που υιοθέτησε με στόχο την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρακάτω παρατίθεται το κείμενο που θα αποστείλει η συντονίστρια στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος: 

12/4/2019

Την Παρασκευή 12 Απριλίου επισκέφτηκαν το σχολείο μας Γερμανοί εκπρόσωποι  του Ανεξάρτητου Γερμανικού Ινστιτούτου για Περιβαλλοντικά Θέματα - UFU (Independent Institute for Environmental Issues) μαζί με Ελληνες μηχανικούς για να διαπιστώσουν τα ενεργειακά προβλήματα της σχολικής μονάδας και αφού συνομίλησαν με τα μέλη της ενεργειακής ομάδας παρέλαβαν από τους ενεργειακούς επιθεωρητές τις προτάσεις μας για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου. Αποχώρησαν με τη δέσμευση να μελετήσουν και να αξιολογήσουν τις προτάσεις μας.

Αναμένουμε με αγωνία τις απαντήσεις τους!!!!!! 

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη!!!!!!

10/6/2019

Η αναμονή τελικά άξιζε!!!!

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τη  Unilever Hellas πρόκειται κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη να αντικαταστήσουν όλους τους λαμπτήρες φωτισμού της σχολικής μονάδας με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας LED. 

Επιπλέον, ο Δήμος Αθηναίων προσέφερε σε όλα τα σχολεία που υλοποίησαν το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα ένα ασπρόμαυρο εκτυπωτικό σύστημα!!!

Ευχαριστούμε πολύ!!!!

27/9/2019

Η δέσμευση των υπευθύνων του προγράμματος έγινε πράξη!!!!!!

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 το πρωί ηλεκτρολόγοι του Δήμου, στο νεοκλασικό κτίριο του σχολείου  αντικατέστησαν όλους τους λαμπτήρες φωτισμού μ με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας LED, συμβάλλοντας με την παραπάνω ενέργεια στην περαιτέρω μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του 22ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών!!! 

Αναμένουμε και άλλες αντίστοιχες προσφορές, καθώς η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των σχολικών μονάδων είναι εφικτή και κατ επέκταση οι αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής!!!!

Ευχαριστούμε θερμά!!!!